A vizsgarendszer felépítése

 • Az osztályfőnökök az első osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat, az első szülői értekezleten a szülőket, az évfolyamot érintő aktuális vizsgá(k)ról.
 • Minden tanulónak, a számára előírt vizsgán meg kell jelenni, és vizsgakötelezettségeinek eleget kell tennie. Ha a tanuló rajta kívülálló okok miatt, (pl. betegség) nem tud megjelenni a vizsgán, köteles azt pótolni az iskola által kijelölt időben.
 • Mivel a vizsgajegy része az év végi osztályzatnak, ezért az a tanuló, aki nem tesz eleget a vizsgakövetelményeinek, az adott tárgyból év végén nem osztályozható. Ezért augusztusban az osztályozó- és javítóvizsgák időpontjában vizsgát kell tennie.
 • A vizsga osztályzata az aktuális érettségi ponthatárokat követi (kivétel a nyelvi vizsgák) és az e-naplóban vizsgajegyként jelenik meg.

PROJEKTMUNKA: Minden tanárnak, aki ezekben az osztályokban tanít, négy témát kell megadnia. Ha a diákoknak nincs elfogadható témájuk, akkor ezekből kell választaniuk. Minimum 3 konzultációt kell tartani. A végleges prezentációhoz 8-10 perces előadást kell készíteni ppt-s formában! Lehet makettet, tablót, egyéb szemléltető eszközöket is felhasználni. Egy tanár összesen 4 témát vállalhat a projekt és házi dolgozatokból összesen.

Minden, az érintett osztályokban tanító tanárnak, négy témát kell megadnia. Ha a diákoknak nincs elfogadható témájuk, akkor ezekből kell választaniuk.

HÁZI DOLGOZAT: Minden, az érintett osztályokban tanító tanárnak, négy témát kell megadnia. Itt nincs a diákoknak saját témaválasztási lehetőségük! Egy tanár összesen 4 témát vállalhat a projekt és házi dolgozatokból összesen.

A dolgozat formai követelményei:

 • Géppel írott, elektronikus dokumentum, kinyomtatott.
 • Terjedelem: minimum 5, maximum 10 oldal
 • Betűméret: 12
 • Sorköz: 1.5
 • Margók: 2.5 cm
 • Betűtípus: Times New Roman, Arial, vagy Calibri
 • Fedőlap: cím, készítő neve és osztály, a készítés dátuma, a konzulens tanár neve és az osztályzat.
 • Hátlap: szakirodalom jegyzéke, hivatkozások jegyzéke (pontos letöltési dátummal), mellékletek jegyzéke, képek jegyzéke.
 • Képek: a dolgozatban elhelyezett képek aránya nem haladhatja meg a szöveges részek 20%-át. Ha több képet szeretnének elhelyezni, akkor hátul mellékletként kell szerepelnie az összes képnek.

KISÉRETTSÉGI: Minden, az érintett osztályokban tanító tanárnak, aki magyart, természettudományos tantárgyat (biológia, földrajz, fizika, kémia, informatika) tanít, meg kell határoznia 15 nagyobb témakört a szóbeli vizsgára. (Lásd a táblázatot a vizsgákról.)

PRÓBAÉRETTSÉGI: matematikából csak írásbeli, történelemből csak szóbeli vizsgát tesznek a diákok.

NYELVI VIZSGÁK:

 • A 6 évfolyamos képzésen a 8. évfolyamon a tanult első idegen nyelvből írásbeli és szóbeli vizsga a csoport tudásának megfelelő, de minimum (A2) szinten. A 11. évfolyamon első idegen nyelvből írásbeli és szóbeli vizsga (A2/B1) szinten. - A második idegen nyelvből írásbeli és szóbeli vizsga (A2) szinten.
 • A 4 évfolyamos képzésen a 11. évfolyamon első idegen nyelvből írásbeli és szóbeli vizsga (A2/B1) szinten. - A második idegen nyelvből írásbeli és szóbeli vizsga (A2) szinten.
 • A nyelvi előkészítő képzésű osztályainkban,a nyelvi előkészítő évfolyamon (9.ny) írásbeli és szóbeli nyelvi vizsga, a haladó csoportokban standardizált középhaladó (B1) szinten, a kezdő csoportokban standardizált alapfokú (A2) szinten. 9. évfolyamon írásbeli és szóbeli nyelvi vizsga a haladó csoportokban standardizált középhaladó (B1/B2) szinten, a kezdő csoportokban standardizált alapfokú (B1) szinten. 10. évfolyamon nincs belső nyelvi vizsga, de elvárás a középszintű érettségi, vagy a középfokú nyelvvizsga megszerzése. 11. évfolyamon az első idegen nyelvből elvárás a középfokú nyelvvizsga vagy emelt szintű érettségi. A tanult második idegen nyelvből írásbeli és szóbeli vizsga (A2) szinten.
 • A nyelvi vizsgák érdemjegyeit a következő skála alapján állapítjuk meg:
  85%-100% = 5
  70%-84% = 4
  55%-69% = 3
  40%-54% = 2
  0%-39% = 1

   

  6 évfolyamos
  gimnázium

  4 évfolyamos
  gimnázium

  NYEK

  7. évfolyam

   

  Projektmunka - csoportos vizsga
  Egy kedvenc téma kidolgozása egy tantárgyból (1)

   

   

   

  8. évfolyam

   

  Angol ill. német írásbeli és szóbeli vizsga (2)

   

  9.ny

   

  Angol ill. német írásbeli és szóbeli vizsga (3)

  9. évfolyam

   

  Házi dolgozat (4)

   

  Projektmunka - csoportos vizsga
  Egy kedvenc téma kidolgozása egy tantárgyból (1)

  9.

   

  Házi dolgozat (4)

  Angol ill. német írásbeli és szóbeli vizsga  (9)

  10. évfolyam

   

  Kisérettségi
  matematika írásbeli,
  magyar írásbeli, szóbeli,
  történelem írásbeli,
  egy természettudományos tantárgyból
  írásbeli, szóbeli, (5)

   

  Kisérettségi
  matematika írásbeli,
  magyar írásbeli, szóbeli,
  történelem írásbeli,
  egy természettudományos tantárgyból
  írásbeli, szóbeli, (5)

  10.

   

  Kisérettségi
  matematika írásbeli,

  Első idegen nyelvből középszintű érettségi írásbeli, szóbeli v. középfokú nyelvvizsga
  (Ezek hiányában természettudományos kisérettségi írásbeli, szóbeli.)

  11. évfolyam

   

  - első idegen nyelvből vizsga
  írásbeli, szóbeli, (6)
  -második idegen nyelvből vizsga írásbeli, szóbeli, (7)

   

  -első idegen nyelvből vizsga
  írásbeli, szóbeli, (6)
  -második idegen nyelvből vizsga írásbeli, szóbeli, (7)

  11.

   

  - első idegen nyelvből középfokú nyelvvizsga v. emelt szintű érettségi írásbeli, szóbeli, (6)
  -második idegen nyelvből vizsga írásbeli, szóbeli, (7)

  12. évfolyam

   

  Próba érettségi
  történelem szóbeli
  matematika írásbeli (8)

   

  Próba érettségi
  történelem szóbeli
  matematika írásbeli (8)

  12.

   

  Próba érettségi
  történelem szóbeli
  matematika írásbeli (8)

   

  1.

  • Egy szaktanár legfeljebb 4, egyenként háromfős csoportot készíthet fel témavezetőként.
  • Minden tanár köteles legalább három konzultációt tartani a hozzá jelentkezett csoportok számára.
  • A felkészítő tanárhoz való jelentkezés határideje november, ekkor rögzíteni kell:
  • a csoporttagok nevét
  • a témavezető tanár személyét
  • a választott témát
  • A jelentkezési lapokat az osztályfőnök gyűjti össze.
  • A csoportok választott témájukat egy nyilvános prezentáció keretében mutatják be a tavaszi szünet után egy órarenden kívüli délutáni időpontban az osztályuk, az osztályban tanító, illetve érdeklődő pedagógusok előtt. A vizsgajegy kialakításánál a konzulens tanárok osztályoznak.
  • A prezentációra kapott osztályzat vizsgajegy értékű. A tanulók értékelése az erre a célra készült értékelőlapon történik. (Az osztályzatnál az aktuális érettségi százalékok a meghatározóak!)

  2.

  • A tanult első idegen nyelvből írásbeli és szóbeli vizsga a csoport tudásának megfelelő, de minimum (A2) szinten.
  • Az írásbeli vizsgákra az írásbeli érettségi hetében kerül sor.
  • A szóbeli vizsgák minden osztály számára egyénileg szerveződnek (munkaközösségek szervezik meg).
  • A kapott osztályzat vizsgajegy értékű.

  3.

  • Írásbeli és szóbeli nyelvi vizsga a haladó csoportokban standardizált középhaladó (B1) szinten, a kezdő csoportokban standardizált alapfokú (A2) szinten.
  • Az írásbeli vizsgákra egységesen az írásbeli érettségi hetében kerül sor.
  • A szóbeli vizsgák minden osztály számára egyénileg szerveződnek (munkaközösségek szervezik meg).
  • A kapott osztályzat vizsgajegy értékű.

   

  4.

  • Minimum 5, maximum 10 oldalas (vagy 3000 szavas) dolgozat írása a tanár által előre megadott témákból választva.
  • Minden, az adott osztályban tanító, tanárnak kötelező választható témákat megadni.
  • A szaktanár egyéni mérlegelés alapján a diák által javasolt téma kidolgozását is engedélyezheti.
  • A témák kiválasztása, illetve jóváhagyása szeptemberben, a dolgozatot beadása és értékelése februárban történik.
  • A formai követelményeket informatika, magyar és osztályfőnöki órán sajátítják el a tanulók (margó, sorköz, betűtípus, betűméret stb.).
  • Minden tanár köteles legalább három konzultációt tartani a hozzá jelentkezett diákok számára.
  • A kapott osztályzat vizsgajegy értékű. A tanulók értékelése az erre a célra készült értékelőlapon történik.

   

  5.

  • Írásbeli és szóbeli kisérettségi a tanév végén, április - májusban, az alábbi tárgyakból:
  • magyar nyelv és irodalom (írásbeli, szóbeli)
  • matematika (írásbeli)
  • történelem (írásbeli)
  • egy szabadon választott természettudományos tantárgy:
   biológia, földrajz, fizika, kémia vagy informatika (írásbeli, szóbeli)
  • A történelem, matematika tantárgyak írásbeli vizsgáira egységesen az adott tantárgy írásbeli érettségijének napján kerül sor. A természettudományos tantárgyakból és magyarból az írásbelire, az éves ütemtervben meghatározott időpontban kerül sor, míg a szóbelire az érettségi írásbeli vizsgaidőszak elején.
  • A kapott osztályzatok minden tantárgyból vizsgajegy értékűek.

   

  6.

  • A 6 és 4 évfolyamos rendszerben a tanult 1. nyelvből írásbeli és szóbeli vizsga (A2/B1) szinten.
  • A NYEK-es osztályokban elvárás a középfokú nyelvvizsga, vagy az emeltszintű érettségi vizsga megszerzése.
  • Azok a diákok, akik előrehozott érettségire jelentkeznek, mentesülnek a vizsga alól.
  • A kapott osztályzat vizsgajegy értékű.

  7.

  • A tanult 2. idegen nyelvből a téli szünet előtt írásbeli és szóbeli vizsga (A2).
  • A kapott osztályzat vizsgajegy értékű.

  8.

  • Februárban történelemből szóbeli próba érettségi a 12. évfolyamon.
  • A második félévben matematika írásbeli próba érettségi.
  • A kapott osztályzatok vizsgajegy értékűek.

  9.

  • Írásbeli és szóbeli nyelvi vizsga a haladó csoportokban standardizált középhaladó (B1/B2) szinten, a kezdő csoportokban standardizált alapfokú (B1) szinten.
  • • Az írásbeli vizsgákra az érettségi vizsgaidőszak elején kerül sor.
  • A szóbeli vizsgák minden osztály számára egyénileg szerveződnek (munkaközösségek szervezik meg).
  • A kapott osztályzat vizsgajegy értékű.