ISKOLATÖRTÉNET

Iskolánk jogelődje, a budafoki Premontrei Szent István Gimnázium volt Budapest XXII. kerületének (Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor telep) első középiskolája. Miután 1937-ben a budafoki polgármester és a Jászóvári Premontrei Kanonokrend főnöke közötti tárgyalások eredményre vezettek, a város a rend tulajdonába bocsátotta az Anna utcai állami elemi népiskola épületét, és elindulhatott a nyolcosztályos premontrei gimnázium. Az első tanév egy osztállyal még nem itt, hanem a Kossuth utca 60. szám alatti ideiglenes helyszínen, egy főjegyzői lakásban indult 1937 szeptemberében. Az iskola első igazgatója Kolumbán Virgil kanonok volt, aki 1947-ig töltötte be ezt a tisztséget.

Az 1940/41-es tanév óta folyik az oktatás a jelenlegi, Anna utcai épületben, mely 1943-ig két emelettel bővült. A második világháború szinte földig rombolta a gimnázium épületét. Az újjáépítés a háborút követően  indult meg. Oktatás, ha mostoha körülmények között is, de folyamatos volt. A negyvenes évek végének változásai és a közoktatás átalakítása iskolánkat sem hagyta érintetlenül. A gimnáziumot államosították, és elindult a dolgozók gimnáziuma is. Egy ideig általános iskolai évfolyamokon is volt oktatás. 1950-ben a főváros közigazgatása átalakult, és Budafok része lett Budapest XXII. kerületének. Mivel a XIV. kerületben már volt egy Szent István Gimnázium, az időközben Állami Szent István Gimnázium névre átkeresztelt középiskola ekkor a Budai Nagy Antal Gimnázium nevet kapta.

Az 50-es években mind a diákság, mind a tantestület létszáma folyamatosan emelkedett. 1952-ben a kémiai előadóterem megépítésével a gimnázium technikai felszereltsége is javulásnak indult. Az évtized végén elindult az első „politechnikai osztály”, melynek tanulói a heti öt nap tanulás mellett egy nap ipari vagy mezőgazdasági munkát is végeztek. Ezt a képzési modellt néhány év alatt fokozatosan kiterjesztették az összes osztályra. Ez azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így az 1974/75-ös tanévtől megszűnt.

Annál eredményesebbnek bizonyultak az 1965/66-os tanévtől induló szakosított tantervű osztályok: kezdetben orosz és német, majd angol, biológia, kémia és testnevelés tagozaton is folyt az oktatás. 1964 és 1972 között szakközépiskolai osztálya is volt a gimnáziumnak. Az itt tanulók nemcsak érettségit szereztek, de szakmunkás vizsgát is tettek. A központi tantervi reformokhoz igazodva az 1981/82-es tanévtől kezdve életbe lépett a máig működő fakultációs rendszer. A tizenegyedik évfolyamtól kezdve a heti 33 órából 7 kötelezően választható volt. Az 1982/83-as tanévtől kezdve a hatnaposról ötnapos munkahétre való átállás újabb szervezeti és tartalmi változásokat hozott.

Mindeközben egyre nagyobb lett a gimnázium épülete és bővült a technikai háttér is. 1970-ben az épületet 12 tanteremmel bővítették és bevezették a központi fűtést. A régi szárny termeiben lévő kályhákat azonban csak 1975-ben bontották le. 1972-ben az új bejárat, valamint a konyha és az ebédlő kialakításával a régi épület elnyerte mai formáját. 1984 szeptembere óta az új szárnyban is folyik oktatás. A fakultációs rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan szaktantermek és nyelvi laborok épültek. A 80-as évek második felében kiépült a zárt láncú TV- és rádióhálózat, megérkeztek az első számítógépek és fénymásolók, megépült a gimnázium saját teniszpályája.

A rendszerváltás idején, 1989-ben hosszabb előkészítő munkát követően az iskola volt diákjaiból megalakult a Premontrei Öregdiákok Egyesülete, amely azóta is lényeges szerepet vállal gimnáziumunk társadalmi életében, hagyományaink ápolásában. Az egyesület, mely minden hónap második keddjén tartja összejöveteleit, hidat alkot múlt, jelen és jövő között. 1995-ben az 50 éve érettségizett osztály emléktáblát helyezett el az iskola bejáratánál.

1991-ben indult az első hat évfolyamos tehetséggondozó osztály azzal a pedagógiai célkitűzéssel, hogy biztos alapokat adva minél korábban és minél eredményesebben készítse fel az itt tanuló diákokat a felsőoktatásra. Az iskola szülői testülete létrehozta a Jövő Nemzedéke Alapítványt a tehetséges tanulók támogatására. Iskolánk kidolgozta Helyi tantervét a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek megfelelően. Ez azóta folyamatosan alakul a kerettantervi változások és a kompetenciafejlesztés kívánalmainak megfelelően. 1994-ben megalakult az Iskolaszék, amely a Szülői Munkaközösséggel és a Diákönkormányzattal együtt folyamatosan részt vállal az iskola életének alakításában.

 

Az utóbbi évek társadalmi, kulturális és technikai változásai komoly kihívás elé állították azokat, akik a jövő nemzedék nevelését tekintik hivatásuknak. Ebben a gyorsan változó információs társadalomban nem könnyű megtalálni az egyensúlyt a hagyományos értékek közvetítése és az új évezred követelte kompetenciák kialakítása között. Gimnáziumunk igyekszik megfelelni a kihívásoknak, így többek közt a környezettudatos életre nevelés is fő céljaink közé tartozik. Iskolánkban megalakult a ZölDök, amely lelkes munkájával elérte, hogy 2004-ben elnyertünk az „Ökoiskola” minősítést. Az utóbbi évek vívmányai közé tartozik többek között az interaktív tábla használata, a számítógépes nyelvoktatás, ill. a 2011/12-es tanévben bevezetett elektronikus napló.